05. Samen werken aan Assen

Intro

p5

Programmasamenvatting

In 2018 wordt overheidsparticipatie verder uitgebreid. De raad gaat experimenteren met een raadswerkgroep die meer verbinding moet creëren tussen het bestuur, de raad en de inwoners van Assen.

We blijven samen werken aan opgaven zowel binnen de gemeente als met partijen daarbuiten.

We gaan door met de SDA-samenwerking op alle onderdelen die al lopen. De regiovisie Groningen-Assen wordt in 2018 geactualiseerd. Op het regionale niveau van de regiovisie blijven we samenwerken aan de versterking van de economie. Om de woningmarkt optimaal te kunnen bedienen, zorgen we voor regionale afstemming van de woningbouw. In 2018 continueren we de werkzaamheden aan de FlorijnAs. In regioverband wordt met het Rijk gewerkt aan een programma slimme en groene mobiliteit en de regio gaat invulling geven aan het programma Fiets.

De samenwerking binnen het SNN wordt gecontinueerd. De bestuurlijke samenwerking wordt minder bureaucratisch en steden krijgen als drijvende kracht een grotere positie. In 2018 wordt een vervolg gegeven aan de vruchtbare samenwerking met NG4.

We blijven inzetten op het versterken van ons netwerk met Duitse steden en ondernemers en nemen deel aan bijeenkomsten en samenwerking in projecten van de Eems Dollard Regio. In onze samenwerking met Poznan en Nottinghamshire leggen we in 2018 de focus op kennisuitwisseling.

Onze visie op dienstverlening wordt in 2018 geactualiseerd. In 2018 zetten we in op de uitbreiding van het zaakgericht werken.

Voor de kwaliteitsverbetering van de basisregistraties, gaan we in 2018 luchtcontroles uitvoeren.

 

Highlights 

  • In het kader van overheidsparticipatie wordt geëxperimenteerd met een raadswerkgroep.
  • De regiovisie Groningen – Assen wordt geactualiseerd.
  • De samenwerking binnen het SNN wordt gecontinueerd: de positie van de steden wordt versterkt.
  • Uitvoering luchtcontroles voor de kwaliteitsverbetering basisregistraties.

 

5