06. Verbonden partijen

Algemeen 

De gemeente Assen heeft een aantal verbonden partijen die voor de gemeente taken uitvoeren of met wie de gemeente samenwerkt om doelen voor de Asser samenleving te bereiken. Achter het begrip ‘verbonden partijen’ gaat een grote verscheidenheid schuil aan organisaties, constellaties, inhoud en geld.

De financiële belangen van de gemeente in deze partijen varieert van enkele duizenden euro’s tot vele miljoenen euro’s. Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten gemeenten in de begroting een paragraaf 'verbonden partijen' opstellen.

Het doel van deze paragraaf is op een centrale plaats inzicht verschaffen in, en informatie verstrekken over, alle partijen waarmee de gemeente bestuurlijke en financiële banden onderhoudt. Inzicht hierin is relevant omdat betrokken partijen direct of indirect belast (kunnen) zijn met uitvoering van beleid dat door de gemeente aan de betreffende partij is overgedragen en daarmee gemeentelijke middelen gemoeid kunnen zijn en financiële risico's worden gelopen.

 

Kadernota en uitvoeringsnota 

In de notitie Verbonden partijen van de commissie BBV is geregeld dat de visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen vastgelegd moeten worden in een nota Verbonden partijen. Medio 2017 heeft de raad de kadernota Governance verbonden partijen vastgesteld. Met deze kadernota hebben we de spelregels bepaald voor de wijze waarop wij omgaan met verbonden partijen. Deze nota geeft richting aan governance, aan de hand van het instellen, sturen, controleren en evalueren van de samenwerking met verbonden partijen. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de beoordeling (van het uitvoeren van de op afstand gezette taak door een verbonden partij) en verantwoording door een verbonden partij.

Daarnaast heeft het college medio 2017 de uitvoeringsnota Verbonden Partijen vastgesteld. Deze uitvoeringsnota vormt een handreiking voor het college en de ambtelijke organisatie bij het vormgeven, onderhouden, evalueren en heroverwegen van samenwerkingsrelaties met verbonden partijen. Dit onder andere op basis van de kenmerken van een verbonden partij, een samenhangend risicoprofiel van een verbonden partij en het toepassen van het gewenste stuur- en beheersinstrumentarium (soft controls en hard controls) per verbonden partij. Daarnaast biedt deze nota duidelijkheid over interne rollen en de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 

Definitie verbonden partijen

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om het publiek belang te behartigen. Eén daarvan is, op afstand zetten van publieke taken en deze onderbrengen bij een verbonden partij: een privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Volgens de BBV wordt bestuurlijk belang gedefinieerd als: ‘Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht’ en financieel belang als: ’Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt’. Een organisatie waarin de gemeente alleen een financieel belang heeft, met name bij subsidierelaties, is daarom geen verbonden partij volgens de definitie in het BBV.

 

Algemeen: bedragen in de tabellen *€ 1.000

 

Alescon, GR, Assen

01 alescon

Doel
Participatie en re-integratie van werkzoekenden (WSW) voor zes Drentse gemeenten.

Bestuurlijk belang
Lid AB en DB, besluit bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Ontwikkelingen
Door dalende rijksmiddelen lopen de exploitatietekorten op. De gemeenten ontvangen een rijksbudget dat gerelateerd is aan het aantal arbeidsjaren. Alescon kan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) niet kostendekkend uitvoeren. Dit leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage, die wij dekken uit de Participatiewet re-integratie. De financiële risico’s worden verdeeld op basis van het aantal arbeidsjaren. Uit de meerjarenraming bij de begroting 2017 bleek dat de gemeentelijke bijdragen oplopen tot een tekort in 2020 van € 6,08 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het rijkssubsidiebedrag voor de jaren 2017-2020 jaarlijks met € 500 per aja daalt. De rijkssubsidie daalt uiteindelijk tot het niveau van het wettelijk minimum loon. Dat betekent dat een steeds kleiner wordende doelgroep (de populatie van de Wsw loopt jaarlijks ongeveer met 5% terug) steeds hogere lasten met zich meebrengt. Het bestuur heeft daarom de directie van Alescon opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken om deze ontwikkeling te dempen. Daarbij heeft het bestuur als uitgangspunt voor de bezuinigingsopgave een totale maximale gemeentelijke bijdrage van € 4 miljoen meegegeven. Dit is verwerkt in de begroting 2018. De totale Asser-bijdrage 2018 aan Alescon bedraagt € 14,5 miljoen, waarvan € 12,9 miljoen aan rijksmiddelen. 

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Bank Nederlandse Gemeenten nv, Den Haag

02 bng

Doel
Bank, bijdragen aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder; samen met de Nederlandse staat, provincies en gemeenten stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in kapitaal 85.301 aandelen (0,15%) a € 2,50.

Ontwikkelingen
De BNG heeft een triple-A rating. Dit is een kwalificatie van de kredietwaardigheid die afgegeven wordt door De Nederlandse Bank. 

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

Ad * De met betrekking tot de vermogenspositie opgenomen cijfers hebben betrekking op de jaarrekening 2016 van het bedrijf. Mogelijk over 2018 te ontvangen uitkeringen zijn pro memorie opgenomen. 

 

CBL (Cross Border Lease) Vennootschap bv , Den Bosch

03 cbl

Doel
Deelneming in CBL-fonds ter afdekking van eventuele verliezen voortvloeiende uit in het verleden afgesloten CBL-overeenkomsten met Amerikaanse investeerders.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder samen met 6 provincies en circa 115 gemeenten.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in kapitaal 11.520 aandelen (0,57%) met een waarde van € 0,01 per aandeel.

Ontwikkelingen
Het General Escrow Fonds is in juni 2016 geliquideerd en grotendeels uitbetaald. Hierbij heeft Assen € 37.600 aan uitkering ontvangen. Het restant zal medio 2017 grotendeels vrijvallen en daarna worden uitgekeerd.

De vennootschap blijft in principe bestaan tot mei 2019, omdat ze partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Het bestuur van de vennootschap is wel in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap van totaal € 20.000.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

C.S.V. Amsterdam bv , Den Bosch

04 csv

Doel
Bundeling belang in verband met potentiële schadevordering op de Staat met betrekking tot indirect geleden schade als gevolg van de splitsingswetgeving.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in kapitaal 11.520 aandelen (0,57%) a € 0,01.

Ontwikkelingen
De looptijd is afhankelijk van de periode dat claims die tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend, worden afgewikkeld. Het risico, en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders, is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap van totaal € 20.000.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Drents Archief, Regionaal Historisch Centrum, GR, Assen

05 drentsarchief

Doel
Behartigen van gezamenlijke belangen van Rijk en gemeente voor archivering. Het Drents archief is de archiefwaarplaats van gemeente Assen. Ook archiefbescheiden, collecties, en documenten in het rijksarchief- uit provincie Drenthe worden hier bewaard.

Bestuurlijk belang
Lid AB en DB, besluit bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Ontwikkelingen
Nieuw in 2018 is de ontwikkeling van het (landelijk) e-Depot om overheidsinformatie duurzaam te beheren en beschikbaar te stellen. Het Nationaal Archief werkt daarin samen met de Regionaal Historische Centra in het programma Digitale Taken Rijksarchieven.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Eems Dollard Regio (EDR), GR, Nieuweschans

06 edr

Doel
Economische en culturele stimulering.

Bestuurlijk belang
Lid openbaar lichaam.

Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage.

Ontwikkelingen
We blijven actief aansluiten bij de Eems Dollard Regio vanwege de kansen in dit gebied met 2,8 miljoen inwoners. De samenwerking met Bremen en Oldenburg, die vanuit het Europese INTERREG-project Smart Regio’s North is ontstaan, wordt voortgezet en daar waar mogelijk verder ontwikkeld.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Enexis Holding nv, Den Bosch

07 enexis

Doel
Nutsbedrijf, distributie en transporteren van energie, netwerkbeheer.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder, de Drentse gemeenten bezitten een kleine 2%, Assen bezit 568.290 aandelen ad € 1 per aandeel.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in kapitaal 568.290 aandelen (0,38 % na gedeeltelijke aandelenverkoop ).
Ontwikkelingen In 2016 heeft Assen 293.879 aandelen Enexis Holding verkocht. Het risico voor de aandeelhouders is zeer gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft meer dan 50% eigen vermogen.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Drenthe (GGD), GR, Assen

08 ggd

Doel
Uitvoering van wettelijke taken van de gemeente op het gebied van de publieke gezondheidszorg, een bijdrage leveren aan de publieke gezondheidszorg met afstemming op de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening voor 12 Drentse gemeenten.

Bestuurlijk belang
Lid AB en DB, besluit bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Ontwikkelingen
Ook voor 2018 volgt de GGD de lijn van de afgelopen jaren, waarbij loon- en prijsstijgingen in principe worden opgevangen binnen de lopende begroting. Net als in voorgaande jaren wordt ook in de meerjarenbegroting uitgegaan van de nullijn, wat betekent dat de gemeentelijke bijdragen nominaal niet stijgen. De meerjarenraming is sluitend, maar de GGD geeft aan dat de verwachting is dat het handhaven van de nullijn op termijn niet houdbaar is.
Ten aanzien van Veilig Thuis wordt in nauw overleg met gemeenten jaarlijks bekeken hoeveel budget nodig is voor de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. Op basis van begrote aantallen verrichtingen, de doorontwikkeling van de noodzakelijk in te zetten kwaliteit en de duidelijke inspectiekaders is de verwachting dat in 2018 een budget van € 4,1 miljoen nodig is. De deelnemende gemeenten dienen daar € 1,6 miljoen aan bij te dragen. Het Asser aandeel hierin bedraagt € 572.000 en is als extra last in de gemeentelijke begroting 2018 meegenomen.
Binnen het bestuur van de GGD wordt gesproken over een nieuwe verdelingssystematiek op het onderdeel Jeugd Gezondheids Zorg. Deze nieuwe verdeling zal dan ingaan bij de begroting 2019.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB), GR, Assen

09 gkb

Doel
Op maatschappelijk en zakelijk verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan onder andere geldkrediet, schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering, en wettelijke schuldsanering van natuurlijke personen.

Bestuurlijk belang
GR van 3 Drentse gemeenten, lid AB en DB, besluit bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Handhaving kostendekkende exploitatie.

Ontwikkelingen
Eind 2016 is de verkenning gestart van de deelnemende gemeenten en de GKB naar de mogelijke toekomstscenario’s van de GKB. De aanleiding is gelegen in de risico’s die de deelnemende gemeenten dragen ten op zichtte van de invloed die zij hebben op de omzet (inkoop van diensten). Er zijn op dit moment nog 18 DVO-gemeenten. In de afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat onder meer door keuzes van gemeenten in het sociaal domein de afname van diensten terugloopt. De opbrengsten kunnen als gevolg van de gemeentelijke herindeling in de Provincie Groningen (die nog niet uitgekristalliseerd is) substantieel dalen. Daarnaast is er een marktbeweging gaande waarbij private partijen dezelfde diensten aan kunnen bieden als de GKB. De GKB heeft een beperkte flexibele schil qua personeel, dat betekent dat bij krimp er meer frictiekosten worden gemaakt. Daarnaast zijn de algemene reserve, en andere voorzieningen, de afgelopen jaren niet aangevuld en wel steeds ingezet om de tekorten op te vangen. Het betekent dat de reserves niet meer toereikend zijn om risico’s op te vangen. De vraag naar beschermingsbewind is nog steeds fors en de uitstroom gering, waardoor de doorlopende caseload gestaag stijgt. Vanwege de dalende opbrengsten zal de formatie in 2018 moeten inkrimpen met 13 fte naar 111 fte. Ook in de meerjarenbegroting daalt het aantal fte’s verder naar 95 in 2020. 

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Groningen Airport Eelde nv, Eelde

10 gae

Doel
Uitoefening van het luchthavenbedrijf. Voornamelijk de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling, en de exploitatie van het luchtvaartterrein, inclusief het verrichten van daaraan verbonden handelingen van commerciële of financiële aard.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder (10%) en lid raad van toezicht met Provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Groningen.

Financieel belang
Deelneming in kapitaal.

Ontwikkelingen
Wij zullen samen met onze medeaandeelhouders uitvoering geven aan het door raden en staten gekozen toekomstperspectief van de luchthaven. In 2017 is besloten om de toekomstvisie voor Groningen Airport Eelde te steunen en bij te dragen aan de uitvoering van het businessplan. De financiële consequenties zijn in deze begroting opgenomen. Wij blijven echter daarnaast streven naar het afbouwen van onze positie af als aandeelhouder.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

PBE (Publiek Belang Elektriciteitsproductie) bv *), Den Bosch

11 pbe

Doel
Schuldsanering van natuurlijke personen.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in kapitaal 11.520 aandelen (0,57%) a € 0,01. 

Ontwikkelingen
Het General Escrow Fonds is in 2016 geliquideerd en uitbetaald aan de aandeelhouders (zie Verkoop Vennootschap bv). Desondanks dient deze vennootschap in principe nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de overdracht van EPZ aan RWE dan wel Delta zijn afgesloten. Het bestuur van de vennootschap is wel in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.
Het financiële risico en de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders zijn beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap van totaal € 1,5 miljoen.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Recreatieschap Drenthe, GR, Diever

12 recreatieschap drenthe

Doel
Bevordering recreatie in de breedste zin van het woord voor 12 Drentse gemeenten en 1 Friese gemeente.

Bestuurlijk belang
Lid AB en DB, besluit bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage, aandeel Assen 7,5% van de apparaatskosten. 

Ontwikkelingen
Het Recreatieschap Drenthe wil in 2018 verder gaan met de kwaliteitsimpuls en verdiepingsslag in zijn taken. Er zijn globaal prestatieafspraken gemaakt op basis van voortzetting van het bestaande beleid. Vanwege de bezuinigingen heeft de omvang van het Fonds Recreatie &Toerisme behoorlijk ingeboet. Om de slagkracht van het Fonds weer te vergroten is een extra bijdrage van € 45.000 in het Fonds noodzakelijk. Het Asser aandeel hierin ad € 3.000 is meegenomen in de huidige gemeentelijke begroting 2018. De stichting recreatievoorzieningen Drenthe is inmiddels ontbonden en het Recreatieschap heeft deze activiteiten overgenomen. De jaarlijkse bijdrage ad € 8.000 wordt in het vervolg aan het Recreatieschap uitgekeerd.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Regio Groningen-Assen 2030, GR zonder meer, Groningen

13 regio gron assen

Doel
Samenwerking ten behoeve van regio-ontwikkeling.

Bestuurlijk belang
Deelname in convenant; lid van stuurgroep en DB.

Financieel belang
Bijdrage in fonds/investering subsidie(s).

Ontwikkelingen
In 2018 wordt gestart met actualisatie van de Regiovisie 2019 (vertaald in de speerpunten economie, bereikbaarheid en kwaliteit stad & land).
Groningen en Assen werken samen om de economie te versterken. Mobiliteit van morgen is duurzaam en slim. Ontwikkelingen in duurzame energie en nieuwe technologie gaan voor een fundamentele omslag in onze regio zorgen. De regio levert een belangrijke financiële bijdrage aan de FlorijnAs-projecten. De woningmarkt is sterk in beweging; recent aangepaste afspraken rond de woningmarktaansturing staan in de Woningmarktanalyse Regio Groningen – Assen 2017 – 2030.
Regio Groningen – Assen ondersteunt projecten die het gebied nog mooier, sterker en krachtiger maken.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Regionaal Uitvoeringsorgaan Drenthe (RUD), GR, Assen

14 rud

Doel
Uitvoeren van milieutaken ten aanzien van bedrijven. Specialistisch advies op het gebied van bodem, lucht, geluid, asbest en externe veiligheid, voor 12 Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe.

Bestuurlijk belang
Lid van AB en DB, besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Ontwikkelingen
Vanaf 2016 werkt de RUD-Drenthe op basis van de 'Drentse Maat' als minimaal uitvoeringsniveau. Deze maat staat voor één uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het bereik van de 'Drentse Maat' is in eerste instantie beperkt tot de kerntaken en bijbehorende producten binnen de milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving en betreft circa 60% van de totale omvang van het werkpakket van de RUD-Drenthe. Na 2018 vindt er een evaluatie plaats van de ‘Drentse Maat’.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), GR, Groningen

15 snn

Doel
Versterken van de economische positie van Noord-Nederland, voor 12 gemeenten en 2 provincies.

Bestuurlijk belang
Adviesrol.

Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage.

Ontwikkelingen
Vreemd vermogen betreft in beheer gegeven middelen, geen bezit van SNN.
Het verwachte resultaat over 2018 resultaat is elk jaar nihil bij SNN. De onttrekking aan de vooruit ontvangen uitvoeringskosten is € 440.000. Deze voorziening bestaat uit eenmalige middelen, waaruit de exploitatie van het SNN (met name uitvoeringsinstanties EFRO) jaarlijks worden aangevuld. Indien SNN een beter exploitatieresultaat realiseert dan verwacht, betekent dit een lagere onttrekking aan die voorziening, en daarmee verdere verlaging van het meerjarig (2013) tekort in de meerjarenplanning van het SNN.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Veiligheidsregio Drenthe (VRD), GR, Assen

16 vrd

Doel
Brandweerzorg en hulpverlening bij brand en rampen en geneeskundige hulpverlening bij calamiteiten voor 12 Drentse gemeenten.
Bestuurlijk belang Lid van het AB en DB, besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Ontwikkelingen
Vanwege een groter aantal inzetten en een stijging van de personeelskosten is er een negatieve eindejaarsverwachting voor de VRD. De stijging van de personeelskosten zit in de cao-ontwikkelingen, de invoering van IKB en een stijging van de pensioenpremie.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen

 

Verkoop Vennootschap bv, Den Bosch

17 verkoopvennootschap

Doel
Maximalisatie van de uiteindelijke verkoopopbrengst; en optimalisering met betrekking tot de risicoafdekking.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in kapitaal. Gemeente Assen bezit 11.520 aandelen (0,57%) a € 0,01.

Ontwikkelingen
In 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Desondanks dient de vennootschap in principe nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. Het bestuur van de vennootschap is wel in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s, die beperkt zijn tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van totaal € 20.000.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

Vordering op Enexis bv, Den Bosch

18 vordering op enexis

Doel
Bundeling van belangen in de bruglening aan Enexis.

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder.

Financieel belang
Dividend uit deelneming in het aandelenkapitaal 11.520 aandelen (0,57%) a € 0,01.

Ontwikkelingen
De totale lening bedroeg € 1,8 miljard, af te lossen in vier tranches. Deze vierde tranche ad € 350 miljoen mag niet vervoegd worden afgelost en loopt tot 30 september 2019. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de vierde tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. Het risico is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van totaal € 20.000.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

 

NV Waterbedrijf Drenthe, Assen

19 waterbedrijf

Doel
Nutsvoorziening, gewaarborgde levering van water

Bestuurlijk belang
Aandeelhouder, samen met Provincie een 11 gemeenten, stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Gemeente Assen bezit 147 van de 1.946 geplaatste aandelen.

Financieel belang
Deelneming in kapitaal

Ontwikkelingen
De governance structuur van het bedrijf is aangepast en er heeft een juridische splitsing van het bedrijf plaatsgehad in wettelijke en niet-wettelijke taken. De wettelijke taken zijn als resultaat daarvan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 ondergebracht in de WMD Drinkwater bv. Voor de niet-wettelijke taken zijn in afzonderlijke bv’s gevormd. Samen vormen deze eenheden de holding nv Waterbedrijf Drenthe. Het financieel beleid is de eerstkomende jaren gericht op het weer op peil brengen van de weerstandscapaciteit.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.

Ad * De met betrekking tot de vermogenspositie opgenomen cijfers hebben betrekking op de jaarrekening 2016 van het bedrijf. Mogelijk over 2018 te ontvangen uitkeringen zijn pro memorie opgenomen.

 

Werkplein Drentsche Aa, GR, Assen

20 wpda

Doel
Uitvoering Participatiewet voor drie Drentse gemeenten

Bestuurlijk belang
Lid AB en DB, besluit bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang
Jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Ontwikkelingen
Het resultaat 2018 is nihil omdat de lasten verrekend worden met de gemeentelijke bijdrage (totaal 11.132) De verwachting is dat, ondanks een aantrekkende economie en dalende werkeloosheid, het aantal personen dat een beroep doet op de Participatiewet zal toenemen. Dit wordt ook veroorzaakt door de taakstelling van gemeenten op het gebied van statushouders. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de verkorte duur van de WW zorgen er voor dat personen langer in de bijstand blijven. Uit de verkenning van het CPB 2018-2021 blijkt dat de koopkracht van uitkeringsgerechtigden af neemt, waardoor problematische schulden toenemen. De verwachte gemeentelijke bijdrage Assen voor 2018 is begroot op € 7.331.000 (2017 € 10.017.000). Deze daling, ondanks een verwachte stijging van het aantal (bijstands)uitkeringen en indexering, wordt met name veroorzaakt door de fors hogere rijksuitkering BUIG.

Verwachte veranderingen in het belang
Geen.