01. Inleiding

Inleiding

In de laatste begroting van deze bestuursperiode leggen wij met name het accent op het afmaken van plannen en projecten die wij tot nu toe in gang hebben gezet. Op bestuurlijk, sociaal, ruimtelijk en financieel gebied zijn er grote veranderingen geweest. Het wordt steeds duidelijker wat dit oplevert en wat er nodig is om deze resultaten maatschappelijk nog verder te verankeren. Daarnaast spelen we met deze begroting uiteraard in op actuele ontwikkelingen.

Intensieve periode

Wanneer we het begin van de bestuursperiode afzetten tegen de huidige situatie, zijn er grote verschillen. In 2014 waren de gevolgen van de economische crisis nog volop merkbaar. Dit noopte ons tot de nodige voorzichtigheid op financieel gebied. We stonden met de verschillende FlorijnAs projecten aan de vooravond van het grootschalige ingrijpen in de infrastructuur van de gemeente. De stad ging op de schop. En met de decentralisaties van Jeugdhulp, Participatie en AWBZ kregen we als gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden. Dit betekende een periode van onzekerheid en vroeg het uiterste van de samenleving en de ambtelijke organisatie. Nu, ruim drie jaar later, kijken we met tevredenheid terug op deze intensieve periode. De financiën zijn op orde. De eerste FlorijnAs projecten zijn afgerond. En inwoners die moeite hebben om mee te doen kunnen rekenen op goede hulp en ondersteuning.

Samenwerking

Samenwerking is een belangrijke leidraad voor ons. Niet voor niets staat ‘niet zorgen voor maar zorgen dat’ centraal in het huidige collegeprogramma. Er is een groeiend besef dat we onze maatschappelijke ambities alleen kunnen realiseren als we optimaal gebruik maken van de inzet en kennis van inwoners en onze partners. Mede daarom zetten we extra in op het verder ontwikkelen van overheidsparticipatie en kiezen we voor een andere rol voor onze organisatie. Daarbij willen we als gemeente vooral naast inwoners en partners staan. Dat betekent minder bepalend zijn, in gezamenlijkheid werken aan gedragen plannen en ambities en aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Samenwerken gebeurt ook volop met andere gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van economie en belangenbehartiging.

Nieuwbouw

Nu de economie weer aantrekt, komt er ook weer meer dynamiek in de stad. Als het gaat om woningbouw zijn er diverse projecten die versneld in uitvoering gaan. Voor 2018 verwachten wij de oplevering van 350 nieuwbouwwoningen. De uitdaging is om er samen met woningbouwcorporaties voor te zorgen dat er voor iedereen plaats is in onze stad. Ook voor mensen die nieuw in ons land zijn, mensen die minder te besteden hebben en andere kwetsbare groepen.

Investeren

Ondernemers zien weer mogelijkheden om te investeren. De ondernemers in de binnenstad gaan samen met de kwartiermaker en betrokkenen aan de slag om onderdelen van de binnenstadvisie te realiseren. De nieuw te vormen uitvoeringsorganisatie voor de binnenstad moet zich ontwikkelen als aanjager van initiatieven en activiteiten. Als gemeente zijn we hierin een van de partners. Een partner die niet bepalend is maar volop meewerkt om initiatieven en ideeën mogelijk te maken. Met ons beleid op het gebied van cultuur en evenementen ondersteunen we de ontwikkelingen in de binnenstad.

Innovatie is cruciaal voor de economische dynamiek in de stad. Daarom zetten we in 2018 de bestaande lijn voort om contacten tussen bedrijven en kennisinstellingen tot stand te brengen. We willen de sterke kanten en sectoren van Assen zoals zorg, dienstverlening en toerisme en recreatie zo goed mogelijk tot hun recht laten komen. Wij staan voor een economie die kansen biedt aan al onze inwoners. Samen met het Werkplein en ondernemers gaan we op zoek naar mogelijkheden om meer mensen met een beperking een plek te geven op de arbeidsmarkt.

Passend aanbod

Met de decentralisaties Jeugdhulp en Wmo hebben we extra instrumenten in handen gekregen om de participatie van onze inwoners te versterken. Bij het toewijzen van hulp en ondersteuning leggen we het accent op resultaat. Daarbij maken we optimaal gebruik van de expertise van zorgaanbieders om samen met de inwoner een passend aanbod aan hulp en ondersteuning vast te stellen. Samen met Vaart Welzijn willen we in 2018 meer aandacht besteden aan preventie en een meer collectieve aanpak die participatie bevordert.

Omgevingsvisie

Ondanks de vertraging bij de invoering van de Omgevingswet, gaan we onverminderd door met de voorbereidingen hierop. Met een strategische toekomstagenda die we samen met inwoners, betrokkenen en gemeenteraad opstellen, leggen we het fundament voor de omgevingsvisie. Hierin staan de gedeelde kansen en ambities van de stad voor de langere termijn. Vervolgens is het onze opgave deze ruimtelijk te vertalen in omgevingsplannen.

Duurzaam

Met het klimaatakkoord in Parijs is er een stevige ambitie neergelegd. Het realiseren hiervan kan alleen als ook inwoners en ondernemers zich daarachter scharen en hun bijdrage leveren. Daarmee stellen we inwoners en ondernemers in staat de kansen van de energietransitie te pakken en onze stad toekomstbestendig te maken. We werken toe naar grootschalige opwekking van duurzame energie. Ook bij de uitvoering van de visie Mobiliteit willen we werken aan meer duurzame vormen van vervoer.

Klanten

In 2018 willen we onze benadering van dienstverlening opnieuw bekijken. In de nieuwe benadering moeten de kansen van digitale ontwikkelingen en de wensen van onze klanten zo veel mogelijk samenkomen. Een nieuw te vormen klantenpanel denkt hierbij met ons mee. Informatieveiligheid blijft een voortdurend punt van aandacht en vraagt om investeringen.

Terughoudend financieel beleid

De financiële vooruitzichten voor de nieuwe bestuursperiode zijn gematigd positief. De aantrekkende economie draagt daaraan bij en kan ook op lokaal niveau voor nieuwe impulsen zorgen.

De accressen van het gemeentefonds vertonen een opgaande lijn. Door het lange uitblijven van een nieuw regeerakkoord bestaat er onzekerheid ten aanzien van het beleid dat het Rijk de komende jaren gaat voeren. Dat geldt ook voor het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de effecten daarvan op de rente op de geld- en kapitaalmarkt. Er zijn, ook gezien de andere financiële risico’s die boven de markt hangen, voldoende redenen om vast te blijven houden aan het terughoudende financiële beleid en aan de spelregels waarmee we deze bestuursperiode steeds hebben gewerkt.