• Home
  • Financieel
  • 06. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2018-2021

06. Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2018-2021

In de begroting 2018 en de financiële prognoses voor 2019-2021 is op basis van besluitvorming rekening gehouden met een aantal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als structureel aangemerkt als het gaat om jaarlijks terugkerende onttrekkingen aan financieringsreserves dan wel dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-)reserve die is ingesteld om gedurende een periode van minimaal drie jaar structurele lasten te dekken. Onttrekkingen en toevoegingen die niet aan deze criteria voldoen worden in het kader van het financieel toezicht als incidenteel aangemerkt.

In de Asser situatie gaat in vrijwel alle gevallen om de inzet en voeding van de zogenaamde amortisatiereserves. Deze reserves zijn door de raad ingesteld als onderdeel van een kostendekkingsplan voor gemeentelijke investeringen. De uitputting ervan vindt plaats op basis van een vooraf vastgesteld plan en strekt zich uit over een lange periode.

Structurele mutaties in de reserves 2018-2021 (bedragen * € 1.000)

De met ingang van 2017 in de begroting doorgevoerde verlaging van de interne omslagrente heeft zowel gevolgen voor de jaarlijkse voeding als voor de hoogte van de jaarlijkse onttrekkingen aan de amortisatiereserves. Die nemen beide af. De amortisatieplannen van de betrokken reserves zijn hier, bij gelijkblijvende looptijden, met ingang van 2017 op aangepast.